Bạn đang ở  : Trang chủ
Giới thiệu
Giới thiệu - Công ty

 

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải

Phòng là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Xí nghiệp Vận

tải và Sửa chữa Thủy thuộc Công ty Xi măng Hải Phòng theo

Quyết định số 1753/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2003

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000727 ngày 24

tháng 02 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã 02 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố

Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi do tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 20.163.850.000 VND

Cổ đông

 

Vốn góp (VND)


Tỷ lệ (%)

Cổ đông Nhà nước - Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

10.860.400.000

 

53,86

Cổ đông là người trong và ngoài doanh nghiệp

9.303.450.000

 

46,14

Cộng

20.163.850.000

100

Trụ sở hoạt động:

Địa chỉ          :  Số 290, Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Điện thoại    :  (0225) 3540.445

Fax              :  (0225) 354.0417

Mã số thuế  :  0 2 0 0 5 7 7 5 6 3


Tin liên quan: